Category Archives: vedtekter

Vedtekter for Indremisjonshjemmet

Vedtekter for Indremisjonshjemmet

§ 1 Formål

Indremisjonshjemmets formål er drift av hospits for rusmisbrukere/vanskeligstilte menn i Bergen. Formålet ivaretas ved at:

beboerene mest mulig skal få ivaretatt sitt fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Dersom beboerne ønsker det skal det gis bistand og hjelp for videre oppfølgning i hjelpeapparatet de ansatte skal ha en god og trygg arbeidsplass, med et godt miljø, sam arbeid og trivsel

indremisjonshjemmet skal videre bygge på det formål som fremgår i Lov for Bergens Indremisjon

§ 2 Eierforhold

Bergens Indremisjon er eier av eiendommen Hollendergt. 15, som disponeres til driften av hospitset.

Beboerne betaler for opphold. Betaling fra beboerne og evt. offentlig tilskudd skal dekke utgifter til avdrag, renter, vedlikehold av bygningen, husleie samt drift av Indremisjonshjemmet.

Revidert regnskap fremlegges for styret i Bergens Indremisjon.

§ 3 Styret

Indremisjonshjemmet ledes av et styre på 5 – 9 medlemmer som oppnevnes av styret i Bergens Indremisjon ved årets begynnelse.

Bestyrer ved Indremisjonshjemmet har møteplikt. Styret konstituerer seg selv. Det føres protokoll over de saker som behandles i styret Formannen innkaller til styremøte ved behov. Det skal avholdes minst tre styre-møter i året. Referat fra styremøtet sendes styret i Bergens Indremisjon.

§ 4 Styrets oppgaver

Styret er ansvarlig for driften av Indremisjonshjemmet og for at eiendommen blir forsvarlig vedlikeholdt.

Opptak av lån og pantsettelse av eiendommen kan ikke gjøres uten samtykke fra Bergens Indremisjons styre. Videre skal alle saker som ikke gjelder Indremisjons-hjemmets daglige drift fremlegges for styret i Bergens Indremisjon.

Indremisjonshjemmet forpliktes ved styreformannens underskrift eller de som styret gir særskilt fullmakt.

§ 5 Ansatte

Ansatte er forpliktet til å arbeide i samsvar med Bergens Indremisjons formål, jfr. arbeidsmiljølovens § 55 a.

§ 6 Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres av styret i Bergens Indremisjon etter at styret for Indre-misjonshjemmet har uttalt seg.